"کلیه دستگاه های فوق استفاده شده،در حد نو و داری گارانتی می باشند"